logouusi4

Säännöt

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Oulu Blue Cats ry

Kotipaikka Oulu; Seuran kieli suomi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennettä SPL.

 

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteenaan ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;

 • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;

 • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;

 • tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä

 • mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.

 

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

 

4§ Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

5§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa.

Pelaajajäseniksi voi liittyä henkilö joka pelaa jossain seuran ylläpitämässä joukkueessa.

Pelaajajäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tulee seuran toiminta suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,

 • toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka

 • syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä

 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

 • Kieltäytyminen dopingtestistä

 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

 • Dopingtestin manipulointi

 • Dopingaineiden hallussapito

 • Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen

 • Dopingin edistäminen

 

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

 • Kilpailutuloksen mitätöinti

 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen

 • Urheilun toimintakielto

 • Kirjallinen varoitus

 

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

 

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa:

 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

 

Urheiluhuijaus

 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

 • Tuloksista etukäteen sopiminen

 

Vedonlyönti

 • Vedonlyönti omasta kilpailusta

 

Lahjonta

 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

 

Sukupuolinen häirintä

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

8§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten ja pelaajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä mitään maksuja.

 

9§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä.

 

10§ Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 8. Päätetään kokous

 

Syyskokouksessa

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 8. Valitaan varsinaisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

 9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 12. Päätetään kokous

 

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

11§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

12§ Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13§ Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

14§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtoryhmä, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunta valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten piiristä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain (ensimmäinen kerta 2016). Tämän jälkeen sääntöjen mukaan. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävä on erityisesti:

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

 • Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista

 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

 • Vastata seuran taloudesta

 • Pitää jäsenluetteloa

 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

 • Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta

 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

15§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.)

 

16§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yhdessä sihteerin tai määrättynä henkilönä nimetyn rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

18§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

19§ Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysreksiteriin.

 

20§ Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

OBC Kumppanit

kraton mod

koukkupaja

Stadium gif

Nike logo

D5DEC7D3 311D 4DA0 A1B6 6C2D61AA8296

 

 

Sponsorit

Hiironen

OPR1

LVI Pitkala

Goreme logo